Program Aktywności Lokalnej "Aktywny Brochów"

Od października 2016 roku do lipca 2017 roku 10 mieszkańców Brochowa uczestniczyło w Ośrodku Centrum Edukacji Społecznej w różnych zajęciach i warsztatach organizowanych w ramach projektu "Wrocław miastem @ktywnych".

Program Aktywności Lokalnej to inicjatywa skierowana do konkretnego środowiska lub członków danej społeczności lokalnej i ich otoczenia. PAL umożliwia realizację działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów grup oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Narzędzie to służy realizacji zadań przez instytucje pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie.

PAL „Aktywny Brochów” realizowany jest przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako odpowiedź na problemy zdiagnozowane przez pracowników socjalnych w ramach przeprowadzonego rozpoznania zasobów i potrzeb społeczności lokalnej osiedla. 

PAL realizowany jest w ramach projektu „Wrocław Miastem @ktywnych”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Gminy Wrocław (wkład własny do projektu).

Więcej informacji o projekcie na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tagi: